EKONOMSKA GIMNAZIJA

z obveznim izbirnim predmetom sodobni turizem

Turizem je pomembna gospodarska panoga, ki ne predstavlja le ekonomske kategorije, ampak s svojimi aktivnostmi vpliva na spreminjanje podobe sveta in posega v družbene vrednote ter način življenja ljudi na globalni ravni. Z razvojem tehnologije in možnostjo dostopanja do informacij na mednarodni ravni so pričakovanja turistov postavljena izredno visoko. Da bi z vidika človeških virov udejanjili vrhunsko turistično storitev, obenem pa preprečili negativne učinke na okolje in podnebne razmere, je potrebno pri turističnih delavcih razvijati široko splošno izobrazbo, inovativno razmišljanje ter ostale ključne kompetence za 21. stoletje, kar omogoča program gimnazije. Glede na potrebe na trgu dela po ustrezno usposobljenih turističnih delavcih na visokošolski ravni, je utemeljeno program ekonomske gimnazije dopolniti s specifičnimi znanji, ki se nanašajo na turistično dejavnost.

Obvezni izbirni predmet sodobni turizem je sestavljen iz različnih modulov. Predmet sodobni turizem posreduje znanja s področja turizma, poslovanja v turizmu, komunikacije v turizmu, etnologije, gastronomije, turističnih destinacij, inovativnega turizma. Pri dijakih spodbuja pozitiven odnos do naravne in kulturne dediščine. Dijake seznanja z elementi trženja v turizmu. Strokovni predmet sodobni turizem je pripravljen tako, da na izvedbeni ravni omogoča povezovanje s predmetoma podjetništvo in ekonomija.

Obvezni izbirni predmet sodobni turizem se izvaja:

 • v 3. letniku v obsegu 105 ur
 • v 4. letniku v obsegu 35 ur.
 1. PREDMETNIK

EKONOMSKA GIMNAZIJA z obveznim izbirnim predmetom sodobni turizem

PREDMETI

1. letnik
št. ur
na leto

2. letnik
št. ur
na leto

3. letnik
št. ur
na leto

4. letnik
št. ur

na leto

SKUPNO
št. ur
v programu

maturitetni
standard

I - Obvezni predmeti

Slovenščina

140

140

140

140

560

560

Matematika

140

140

140

140

560

560

Prvi tuji jezik

105

105

105

105

420

420

Drugi tuji jezik

105

105

105

105

420

420

Ekonomija

70

70

70

70

280

280

Zgodovina

70

70

70

 

210

280

Športna vzgoja

105

105

105

105

420

 

Likovna umetnost

70

     

70

 

Geografija

70

70

70

 

210

315

Biologija

210

140

   

350

315

Kemija

315

Psihologija

 

70

70

 

140

280

Sociologija

280

Informatika

70

70

   

140

280

Podjetništvo

 

70

105

105

280

 

II - Izbirni predmeti*

   

105-175

245-385

350-560

 

III – Druge oblike VIZ dela

90

90

90

30

300

 

Aktivno državljanstvo

 

 

35

 

35

 

Obvezne izbirne vsebine

90

90

55

30

265

 

Število tednov pouka

35

35

35

35

140

 

Število tednov obveznih izbirnih vsebin

3

3

3

1

10

 

Skupno število tednov izobraževanja

38

38

38

36

150

 

Pojasnila k predmetniku:

* Šola razporedi ure za izbirne predmete tako, da dijakom omogoči pripravo na maturo in uvajanje sodobnih metod pouka.

Obvezni izbirni predmeti z vajami z uporabo informacijske tehnologije in raziskovalnimi nalogami so:

Izbirni predmeti:

Vsebinski sklop:

Št. ur/leto

Sodobni turizem

A – Osnove turizma

35 ur

B – Turistične destinacije Slovenije

35 ur

C – Gastronomski turizem

35 ur

D – Wellness turizem

35 ur

E – Inovacije v turizmu

35 ur

F – Komunikacija v turizmu in e-turizem

35 ur

Obvezni izbirni predmeti z vajami z uporabo informacijske tehnologije in raziskovalnimi nalogami se izvajajo:

 • v 3. letniku v obsegu 105 ur
 • v 4. letniku v obsegu 35 ur.

Šola v skladu s svojo usmeritvijo ponudi dijakom eno izmed spodaj navedenih možnosti izvajanja obveznih izbirnih predmetov:

 • Iz skupnega obsega 140 ur šola dijaku obvezno ponudi 70 ur iz vsebinskih sklopov osnove turizma (A) ter turistične destinacije Slovenije (B) predmeta sodobni turizem, 70 ur pa dijak glede na ponudbo šole izbere med preostalimi 35-urnimi vsebinskimi sklopi predmeta sodobni turizem (C, D, E, F).

Tuji jeziki:

 • Vsa štiri leta sta kot prvi tuji jezik obvezna dva moderna tuja jezika.
 • Prvi tuji jezik, ki se nadaljuje iz osnovne šole, je angleščina ali nemščina.
 • Drugi tuji jezik je lahko: nemščina (oziroma angleščina za dijake, katerih prvi tuji jezik je nemščina).

Dijaki šolanje zaključijo z opravljeno splošno maturo.

Obvezni maturitetni predmeti so:

 • Slovenščina
 • Matematika
 • Prvi tuji jezik

Dva maturitetna predmeta si dijak izbere med predmeti:

 • Drugi tuji jezik
 • Zgodovina
 • Geografija
 • Ekonomija
 • Sociologija