+386 (0)2 235 00 10 ss.gtmb@guest.arnes.si

Šolska zakonodaja

Zakon o šolski prehrani

Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah

Pravilnik o šolskem redu v srednjih šolah

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja

Šolska pravila

Šolska pravila Srednje šole za gostinstvo in turizem Maribor so dopolnilo splošno veljavnim pravilnikom za srednje šole na tem področju:
– Pravilnik o šolskem redu v srednjih šolah (Ur. l. RS, št. 60/2010),
– Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti (Ur. l. RS, št. 89/1998, dopolnitve v Ur. l. RS, št. 56/2007, 102/2007-ZOsn-F, 38/2009).

Šolska pravila Srednje šole za gostinstvo in turizem Maribor zajemajo:
– Hišni red,
– Pravila šole o prilagajanju šolskih obveznosti,
– Pravila o podeljevanju pohval, priznanj in nagrad,
– Pravila izvedbe in vedenja na strokovni ekskurziji,
– Pravila ravnanja ob poškodbi dijaka in ob morebitnem nasilju.
Namen pravil je, da pazimo nase, skrbimo za druge in čuvamo imetje.

Šolska pravila

Šolska pravila o ocenjevanju znanja Srednje šole za gostinstvo in turizem Maribor so dopolnilo splošno veljavnim pravilnikom za srednje šole na tem področju:
– Pravilnik o ocenjevanju znanja v srednjih šolah (Ur. l. RS, št. 60/10),
– Pravilnik o šolskem koledarju v srednjih šolah (Ur. l. RS, št. 43/07).

Šolska pravila ocenjevanja znanja

Pravila šole o prilagajanju obveznosti

Pravila o podeljevanju pohval

Pravilnik obnašanja dijakov na strokovnih ekskurzijah

Etični kodeks za dijake